Loading

PROMOȚII

STAR SERVICE S.A.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  „VINE VACANȚA CU RENAULT DIN FRANȚA”

01 aprilie – 31 mai 2021

 1. Organizatorul Campaniei:

Campania “Vine vacanța cu Renault din Franța” (denumita in cele ce urmeaza “Campania” sau “Campania promoțională”) este organizată de STAR SERVICE S.A. cu sediul in Tulcea, str.Barajului nr.F.N., jud.Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul de ordine J40/3/1999, avand cod unic de identificare RO 3054544, denumită in continuare “Organizator”.

 1. Regulamentul Campaniei

Campania se desfășoară în temeiul prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Regulamentul este obligatoriu pentru toți Participanții. Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina de internet www.starservice.ro, cât și la sediul Organizatorului, din Tulcea, str.Barajului nr.F.N., jud.Tulcea.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum si de a înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la modificarile survenite, prin publicarea actualizarilor si publicarea Regulamentului astfel cum a fost acesta modificat pe pagina de internet www.starservice.ro cu cel putin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Înscrierea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă si neechivocă a prevederilor prezentului Regulament de către Participanți, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 1. Perioada și aria de desfășurare a campaniei:

3.1. Campania este organizată și se desfașoară la nivel național, în perioada 1 aprilie – 31 mai 2021, fiind aplicabila tuturor participanților care achiziționează orice model de autovehicul marca Renault prin intermediul agentului STAR SERVICE S.A..

3.2. Tragerea la sorți și anunțarea câștigătorilor va avea loc în data de 02 iunie 2021.

 1. Dreptul de participare:

4.1. Au dreptul de a participa la Campanie persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

(i) Au implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, având capacitate deplină de exercițiu, si domiciliul sau reședința în Romania;

(ii) Sunt de acord cu termenii și conditiile prezentului Regulament;

(iii) Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in acord cu prevederile prezentului Regulament.

(iv) Cumpărarea (plata avansului fără posibilitatea de anulare a comenzii sau plata integrală) a oricărui model de autovehicul marca Renault prin intermediul agentului STAR SERVICE S.A.

4.2. Au dreptul de a participa la Campanie persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

(i) Sunt persoane fizice autorizate/societăți comerciale înregistrate în Romania, cu sediul în Romania, care nu se află sub incidența legii insolvenței;

(ii) Sunt de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament;

(iii) Reprezentantul legal desemnează în mod expres persoana fizică cu toate datele de identifcare care participă la Campanie. Persoana fizică desemnată trebuie să aibă vârsta de 18 ani la data începerii campaniei, capacitate deplină de exercițiu, si domiciliul sau reședința în Romania;

(iii) Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantului legal și ale persoanei fizice desemnate să participe la Campanie,  în acord cu prevederile prezentului Regulament.

(iv) Cumpărarea (plata avansului fără posibilitatea de anulare a comenzii sau plata integrală) a oricărui model de autovehicul marca Renault prin intermediul agentului STAR SERVICE S.A.

4.3. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulamentul.

4.4. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

(i) Prepuși ai Organizatorului, și  prepuși ai oricaror alte societati/entitati implicate în activitați legate de organizarea si desfașurarea Campaniei;

(ii) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinți, frati/surori) și/sau soțul/soția prepușilor mentionați la punctele (ii) si (iii) de mai sus;

(iii) Persoanele a căror vârsta este mai mica de 18 ani, vârsta implinită înainte de data calendaristica a desfășurării Campaniei;

(iv) Angajații colaboratorilor implicați in organizarea Campaniei;

(v) Membrii familiei angajaților colaboratorilor mentionațo la punctul iv de mai sus (insemand copii, parinți, soț/soție, frate/sora).

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile anterior menţionate.

 1. Mecanismul desfasurarii Campaniei și premiile Campaniei

5.1. Înscrierea in Campanie.

5.1.1.Pentru înscrierea in vederea participării la Campanie este necesara îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 al Regulamentului;
 2. b) Participantul sa achizitioneze ( prin plata avansului fără posibilitatea de anulare a comenzii sau plata integrală) a oricărui model de autovehicul marca Renault prin intermediul agentului STAR SERVICE S.A în perioada 1 aprilie – 31 mai 2021.

5.2. Premiile Campaniei

În cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorți, urmatoarele premii:

 Premiul I – constând într-o vacanță în Grecia de 7 zile în perioada 01-08 august 2021 la un hotel de 5 stele, pentru 2 adulți și maxim 2 copii, cazare și demipensiune.

Premiul al II- lea – constând într-o vacanță în Grecia de 7 zile în perioada 01-08 august 2021 la un hotel de 4 stele, pentru 2 adulți și maxim 2 copii, cazare și demipensiune.

Premiul al III-lea – constând într-o vacanță în Grecia de 7 zile în perioada 01-08 august 2021 la un hotel de 3 stele, pentru 2 adulți și maxim 2 copii, cazare și demipensiune.

5.3. Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 6.000 euro cu TVA inclus. Valoarea premiilor este cea neta și nu include impozitul pe venitul din premii (acolo unde este cazul), impozit care se va calcula, reține și vira de către Organizator.

5.4.Câstigatorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor vacanțelor câștigate.

5.5.Premiile câstigate nu pot fi transferate altor persoane, aceste vacanțe fiind destinate exclusiv participantului câstigator al Campaniei și familei acestuia – soț/soție, eventual copii.

5.6. Premiile nu acopere cheltuielile de transport, cheltuieli generate de conditiile de calatorie, precum si orice alte cheltuieli efectuate de castigatori in vacante.

 1. Desemnarea castigatorilor

6.1.Câstigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorți, în data de 2 iunie 2021.

6.1 Câștigatorii vor fi anuntați pe pagina de internet www.starservice.ro și pagina de facebook Star Service. De asemenea, câștigătorii vor fi informați că au câștigat prin e-mail transmis la adresa de e-mail indicată.

6.3. Câștigătorii sunt obligați să contacteze organizatorul STAR SERVICE S.A. in termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea câștigatorilor, în caz contrar, se pierde premiul.

6.4.Câstigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorți nu poate ceda premiul unei alte persoane.

6.5.Nu este permisă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Campaniei, înlocuirea premiilor sau schimbarea caracteristicilor acestora. În cazul refuzului unui câstigator de a beneficia de premiul câstigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.6. Având in vedere condițiile pandemice actuale, organizatorul nu își asuma nicio raspundere în cazul în care caștigătorii nu își pot valorifica premiile oferite, prin imposibilitatea de a ajunge la destinație din orice motive.

 1. Limitarea raspunderii:

7.1.Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

7.2.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Înscrierile efectuate anterior sau ulterior perioadei Campaniei anterior menționate;
 2. b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;
 3. c) Eventuale erori privind datele furnizate de catre câstigătorii desemnati, acestea fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților, ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizarii de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării unui câstigator, a contactarii acestuia și/sau a trimiterii in condiții normale a premiului câștigat;
 4. d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câstigator de a intra in posesia premiului , cauzată de oricare alt motiv decat propria sa culpă;
 5. e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întarzierile in livrarea/înmanarea premiilor cauzate de întarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia;
 6. f) Daca sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente și/sau în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restricționa procesarea unei înscrieri în cazul în care există suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin acțiuni sau inacțiuni cu caracter sau potențial fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decât cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informațiilor de pe pagini web/facebook sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi dăunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum și orice alte tipuri de acțiuni sau inacțiuni cu caracter fraudulos sau care implică falsuri informatice, deținere de instrumente în vederea de falsificări de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integrității informatice sau sistemelor informatice, desfășurarea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau dacă prejudiciază corecta desfășurare a acțiunii promoționale.
 7. g) Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilitatii contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor necesare validarii;
 8. h) Organizatorul nu va fi răspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legatura cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;
 9. i) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de valorificare parțială sau totală a premiului oferit, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita in mod rezonabil.

Aceste circumstanțe se pot datora unor schimbari de legislație care să influenteze derularea și implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autorități în condiții pandemice, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare).

7.3.Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

7.4.Organizatorul își rezervă dreptul

 (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

7.5.Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauza din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

7.6.Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

 • nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii;
 • sunt exonerate de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Câștigător în legatură cu premiul, ulterior momentului preluării acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la vătămări corporale și/ sau vătămări ale sanătații, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Câștigător unor terți în legatură cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;
 • își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care Câștigătorul refuză premiul sau nu se prezintă în vederea inmânării premiului.
 1. Legislație și litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nula, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română.

Eventualele litigii apărute între Organizator si Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești  competente de la sediul Organizatorului.

Ulterior încheierii Campaniei, reclamațiile referitoare la premiile câștigate, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul  să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extraga, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze in orice mod, în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie.

9.2. De asemenea, prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca în cazul în care vor fi extrași ca si Câștigători să furnizeze următoarele date cu caracter personal care vor fi procesate de Organizator: nume și prenume, codul numeric personal, serie și număr act de identitate, adresă de domiciliu/resedinta.. Atribuirea premiilor este condiționată de prezentarea actelor de identitate în scopul validării câștigătorului.

9.3. Prin participarea la Campanie, Participanții conferă Organizatorului dreptul de a expune și/sau folosi imaginea, numele, prenumele și modelul autovehiculului achiziționat în mijloacele de comunicare (prin orice media)  pentru promovarea evenimentului,  fără niciun fel de obligație de plată.

9.4. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate.

9.5. Refuzul unui Participant declarat câștigător de a i se procesa datele personale și imaginea  în scopul prezentei Campanie cât și refuzul de a i se înscrie numele pe liste făcute publice de Organizator, îndreptățește Organizatorul să refuze acordarea Premiului, Participantul declarat câștigător fiind astfel descalificat automat.

9.6. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

9.7. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Organizatorul recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrarea datelor lor, de a avea acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor depune o solicitare scrisă, datată şi semnată catre Organizator la adresa sediului social sau la următorul număr de fax: 0240.531.203.

NOUA DACIA LOGAN
7.176 EUR

Noul Logan își dezvăluie designul complet actualizat.
Partea din față restilizată și silueta robustă sunt evidențiate de farurile de zi cu LED,
noua semnatură luminoasă în formă de Y. Sedanul dispune de echipamente practice, un portbagaj modulabil și
unul dintre cele mai spațioase habitacluri pentru clasa din care face parte.

CLIO LIFE SCe 66
10.576 EUR

O mașină de oraș seducătoare.
Linii fluide, profil dinamic, aripi sculptate și noul sistem de iluminare full LED.
Renault CLIO te captivează cu stilul său de la prima vedere.

Aveți o intrebare?

Consultanții nostri de vânzări vă vor răspunde în cel mai scurt timp